FinSpace

ส่อง 10 หุ้นปันผลสูง คัดเน้น ๆ น่าเก็บรับปี 2023

ส่อง 10 หุ้นปันผลสูง คัดเน้น ๆ น่าเก็บรับปี 2023

ใครที่กำลังมองหา “หุ้นปันผล” แจ่ม ๆ เก็บเข้าพอร์ตรับปีใหม่อยู่ต้องห้ามพลาด! เพราะวันนี้ FinSpace ได้รวบรวม 10 หุ้นไทยปันผลสูงมาให้แล้ว โดยคัดมาแล้วเน้น ๆ ว่าเป็นหุ้นน่าเก็บเข้าพอร์ตรับปี 2023 จะมีหุ้นใดบ้าง ติดตามไปพร้อมกันได้เลย 📈

10 หุ้นปันผลสูง คัดเน้น ๆ น่าเก็บรับปี 2023

เกณฑ์การคัดเลือก:

Advertisements
  1. มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี (ปี 2561-2565)
  2. มีค่าเฉลี่ยของการคาดการณ์อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ปี 2566 สูงกว่า 7% ขึ้นไป
  3. มีค่า P/E (Price to Earnings Ratio) คาดการณ์ปี 2566 น้อยกว่า 15 เท่า
  4. มีกำไรสุทธิต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี (ปี 2561-2565)*
  5. ค่าเบต้า (Beta) ต่ำกว่า 1

*หมายเหตุ: ปี 2565 ข้อมูลกำไรสุทธิจากงบการเงิน 9 เดือน (30 ก.ย. 2565)

ส่อง 10 หุ้นปันผลสูง คัดเน้น ๆ น่าเก็บรับปี 2023

1. MCS: บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

ผู้ผลิตและจำหน่ายโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ (Structure Steel Fabrication) สำหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยโครงสร้างเหล็กที่บริษัทผลิตมี 2 ประเภท คือ โครงสร้างเหล็กที่นำมาใช้เป็นเสา (Column-Box) และโครงสร้างเหล็กที่นำมาใช้เป็นคาน (Beam) ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาคาร

เว็บไซต์: http://www.mcssteel.com/

P/E (เท่า)
256225632564256518/1/2566
8.846.525.488.959.75
Dividend Yield (%)
256225632564256518/1/2566
5.245.006.7614.1913.03

2. ASP: บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 

หมวดธุรกิจ: เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยธุรกิจหลักในปัจจุบันประกอบด้วย ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการลงทุน ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจกิจการร่วมลงทุน

เว็บไซต์: http://www.asiaplusgroup.co.th/ 

P/E (เท่า)
256225632564256518/1/2566
12.1412.438.0312.8213.34
Dividend Yield (%)
256225632564256518/1/2566
11.495.965.2013.4212.90

3. LHK: บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

ผู้ให้บริการ จัดหา แปรรูป และจำหน่ายสเตนเลสรีดเย็นชนิดม้วนและแผ่น ผลิตและจำหน่ายท่อสเตนเลส ได้แก่ ท่อสเตนเลสสำหรับงานตกแต่ง ท่อสเตนเลสสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ แปรรูปและจำหน่ายเหล็กชุบสังกะสี และเหล็กเคลือบสังกะสีชนิดม้วนและแผ่น ให้บริการด้านการตัด เจาะ และขัดผิวสเตนเลส ตามความต้องการของลูกค้า

เว็บไซต์: http://www.lohakit.co.th/

P/E (เท่า)
256225632564256518/1/2566
10.1016.567.7910.6310.91
Dividend Yield (%)
256225632564256518/1/2566
13.608.598.0613.2112.87

4. KGI: บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัทมหาชนจำกัดจัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและประกอบกิจการในประเทศไทยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยได้รับอนุญาตและความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้ (ก) นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ข) ค้าหลักทรัพย์ (ค) ที่ปรึกษาการลงทุน (ง) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (จ) การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉ) นายทะเบียนหลักทรัพย์ (ช) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ซ) ที่ปรึกษาทางการเงิน (ฌ) ธุรกรรมด้านอนุพันธ์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (ญ) ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

เว็บไซต์: http://www.kgieworld.co.th/ 

P/E (เท่า)
256225632564256518/1/2566
8.4419.226.457.958.11
Dividend Yield (%)
256225632564256518/1/2566
8.638.973.9711.0010.78

5. PT: บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทดำเนินธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงานและลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider) มีผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อยพัฒนาขึ้นเองและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทชั้นนำของโลก รวมถึงการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่าง ๆ

เว็บไซต์: http://www.premier-technology.co.th/ 

P/E (เท่า)
256225632564256518/1/2566
8.458.9214.8213.9314.24
Dividend Yield (%)
256225632564256518/1/2566
15.339.048.499.789.57

6. UVAN: บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: ธุรกิจการเกษตร

ธุรกิจหลัก คือ สวนปาล์ม สกัดน้ำมันปาล์มดิบ และน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ เพื่อจำหน่ายให้แก่โรงกลั่นน้ำมันปาล์มทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ เมล็ดในปาล์ม กากเมล็ดในปาล์มและกะลาปาล์ม นอกจากนี้ยังผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมจำหน่ายให้แก่เกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ เพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เว็บไซต์: http://www.univanich.com/ 

P/E (เท่า)
256225632564256518/1/2566
15.3820.028.116.116.14
Dividend Yield (%)
256225632564256518/1/2566
7.485.864.399.038.97

7. MFC: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัทจัดการกองทุนแห่งแรกของประเทศ จดทะเบียนประกอบธุรกิจเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2518 ภายใต้ชื่อเมื่อจดทะเบียนแรกเริ่มว่า “บริษัท กองทุนรวม จำกัด” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งให้เป็นสถาบันการเงินที่มีส่วนร่วมในการระดม เงินออมจากประชาชนทั่วไปเพื่อพัฒนาตลาดทุนของประเทศ ทั้งนี้ เป็นการร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation หรือ IFC) และได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท “กิจการจัดการลงทุน” เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2518

Advertisements

เว็บไซต์: http://www.mfcfund.com/ 

P/E (เท่า)
256225632564256518/1/2566
13.8813.8711.0312.1713.01
Dividend Yield (%)
256225632564256518/1/2566
8.446.854.199.398.78

8. EASTW: บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: พลังงานและสาธารณูปโภค

พัฒนาและบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำสายหลัก ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยจำหน่ายน้ำดิบให้แก่นิคมอุตสาหกรรม โรงงานทั่วไป และกิจการประปา

เว็บไซต์: http://www.eastwater.com/ 

P/E (เท่า)
256225632564256518/1/2566
17.0219.0614.9310.8511.15
Dividend Yield (%)
256225632564256518/1/2566
4.275.054.307.927.71

9. TPIPP: บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัทประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง และโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิง RDF ซึ่งโรงไฟฟ้าทั้งหมดตั้งอยู่ที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV)

เว็บไซต์: http://www.tpipolenepower.co.th/ 

P/E (เท่า)
256225632564256518/1/2566
8.587.788.038.798.84
Dividend Yield (%)
256225632564256518/1/2566
9.099.356.497.357.31

10. TCAP: บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: ธนาคาร

บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งบริษัทในกลุ่มธนชาตแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่ม 1) ธุรกิจทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกัน ธุรกิจให้เช่าซื้อ และธุรกิจลีสซิ่ง 2) ธุรกิจสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจโบรกเกอร์ ธุรกิจบริการ และธุรกิจการพัฒนาฝึกอบรม

เว็บไซต์: http://www.thanachart.co.th/ 

P/E (เท่า)
256225632564256518/1/2566
7.293.489.427.557.59
Dividend Yield (%)
256225632564256518/1/2566
4.8921.687.957.067.02

ข้อมูลอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) และ P/E ณ วันที่ 19 ม.ค. 2566 จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

** บทความนี้ใช้สำหรับศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น มิได้เจตนาในการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน


ติดตามบทความอื่น ๆ อีกมากมายได้ที่ www.finspace.co

Advertisements

ติดตามเรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณก่อนใครได้ที่

Facebook : FinSpace

LINE Official : http://bit.ly/2qL8S48

Twitter : http://bit.ly/2keFfVD

Instagram : http://bit.ly/2ktv2o7

Blockdit : https://bit.ly/37EWqmb

กลุ่มความรู้นักลงทุน: http://bit.ly/3clAwZ2

กลุ่มพัฒนาตัวเอง: http://bit.ly/3ejPXnk

กลุ่มคริปโต บิทคอยน์ NFT:  https://bit.ly/3J8LS1W

Advertisements

FinSpace

https://www.finspace.co/

"เรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ"

Related post

Advertisements