FinSpace

BottomLiner x finspace
bond-yield-คืออะไร

Bond Yield สำคัญไฉน Yield Curve คืออะไร ทำไมถึงต้องรู้จัก?

ช่วงนี้หลายคนกังวลเงินเฟ้อ และ Bond Yield จะขึ้นสูง ดังนั้นเราจะมารู้จักเรื่องของตลาดตราสารหนี้กันก่อน แต่จะให้เริ่มจากสูตรคำนวนอะไรเทือกนี้ คงจะไม่จำเป็นสำหรับนักลงทุนหุ้น เรามองไปที่ปลายทางเลย คือ bond yield เมื่อไหร่ขึ้นลง สัมพันธ์อย่างไร และส่งผลกับเศรษฐกิจ และค่าเงินอย่างไร รู้หรือไม่? Asset Class ที่มูลค่าตลาดหรือเม็ดเงินสูงที่สุดนั้นไม่ใช่ …