FinSpace

กองทุน B-TOP-THAIESG ทางเลือกการลงทุนเพื่อความยั่งยืน ในธีมหุ้นไทยวิถี ESG

FS 18 Photo Album B TOP THAIESG

เมื่อโลกกำลังเข้าสู่จุดยูเทิร์น ทรัพยากรธรรมชาติเริ่มหมด สังคมเจอปัญหาความเหลื่อมล้ำ การบริหารธุรกิจที่ไม่ซื่อตรง รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ทำให้คนในยุคปัจจุบันเริ่มตระหนักถึงปัญหาที่มีมากขึ้น โดยเฉพาะ ด้านสิ่งแวดล้อม

ESG จึงเป็นแนวคิดเพื่อความยั่งยืนเพื่อสร้างสมดุลระหว่างปัจจุบัน และอนาคต โดยไม่เบียดเบียนทรัพยากรในอนาคตมาใช้จนเกิดความเดือดร้อนกับคนรุ่นหลัง

ซึ่งปัจจุบัน ESG ได้รับความนิยมสำหรับนักลงทุนที่เอาปัจจัยด้านความยั่งยืน มาเฟ้นหาบริษัทที่มีพื้นฐานดี มีความยั่งยืนในระยะยาว เพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่ดีที่สุด

FinSpace เลยจะพาทุกคนไปรู้จักกับกองทุน B-TOP-THAIESG กองทุนรวมบัวหลวงทศพลไทยเพื่อความยั่งยืน ในธีมหุ้นไทยวิถี ESG พร้อมยังได้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนทางภาษี จาก BBLAM ครับ

Advertisements

3 มิติของการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESG) ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

FS 18 Photo Album B TOP THAIESG 03

1. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) – ธุรกิจที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เน้นรักษาและฟื้นฟู
2. ด้านสังคม (Social) – บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเท่าเทียม
3. ด้านธรรมาภิบาล (Governance) – ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส กำกับดูแลกิจการที่ดี

ซึ่ง 3 มิตินี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาที่ส่งผลกระทบเชิงลบกับธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนให้ความสำคัญอย่างมาก และมีผลต่อการเลือกลงทุนอยู่ไม่น้อย เพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่ดีที่สุด และคงผลตอบแทนนั้นในระยะยาว หรือเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต หากบริษัทมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี ประกอบธุรกิจที่มีความยั่งยืนสูง อีกทั้งผู้ลงทุนยังมีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่ดีอีกด้วย

จึงทำให้หลาย ๆ ธุรกิจต้องเริ่มปรับตัวและพัฒนาขึ้น ผ่าน 3 มิติของการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESG) แต่ค่าน้ำหนักของ E S และ G ที่ให้ในแต่ละบริษัทจะแตกต่างกันไปตามธุรกิจ และแต่ละอุตสาหกรรม

Thai ESG หรือ Thailand ESG Fund กองทุนน้องใหม่มาแรง

FS 18 Photo Album B TOP THAIESG 04

Thai ESG คือ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน ที่มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ESG ที่ผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญกับ ESG มากขึ้น ซึ่งสามารถลงทุนได้ทั้งตราสารหนี้ และตราสารทุน

อีกทั้งการลงทุนในกองทุน Thai ESG สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งมองว่า นอกจากจะสร้างผลตอบแทนได้ดีในระยะยาวแล้ว ยังสามารถลดภาระทางภาษีได้ด้วย ทำให้กองทุน Thai ESG มีความน่าสนใจมากขึ้น

รู้จักกองทุน B-TOP-THAIESG ผ่านกลยุทธ์ ESG Integration

FS 18 Photo Album B TOP THAIESG 05

กองทุน B-TOP-THAIESG เป็นหนึ่งกองทุนใน Thai ESG ที่ใช้กลยุทธ์ ESG Integration โดยการนำข้อมูลทั้งด้านการเงิน และความยั่งยืนมาใช้วิเคราะห์คัดเลือกหลักทรัพย์อย่างเป็นระบบ โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทที่จะลงทุน มาประกอบกับปัจจัยด้านความยั่งยืน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนในระยะยาวได้ดีกว่าการเลือกจากปัจจัยพื้นฐานเพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังเข้าไปศึกษาเชิงลึกในบริษัท และการมีส่วนร่วม เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจมีความยั่งยืนอย่างแท้จริง เช่น การประชุมกับตัวแทนบริษัท การติดตามและตรวจสอบกับคณะกรรมการบริษัทถึงแนวคิดการประกอบธุรกิจ

โดยมองว่าบริษัทที่ยึดหลักความยั่งยืนควรจะสามารถสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว 10-20 ปีขึ้นไป

จึงทำให้กองทุน B-TOP-THAIESG มีความน่าสนใจ เพราะจะเป็นกองทุนที่ให้โอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาวให้กับนักลงทุนและสร้างแรงขับเคลื่อนให้มีกิจการที่มุ่งเน้นการดําเนินงานที่คํานึงถึงปัจจัยด้าน ESG มากขึ้น

ส่งผลให้เกิดการสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนต่อระบบเศรษฐกิจไทย และเป็นหนึ่งในกลไกการสนับสนุนบริษัทต่าง ๆ และประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักสากล (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

3 จุดเด่นของกองทุน B-TOP-THAIESG ที่ต้องรู้ !

FS 18 Photo Album B TOP THAIESG 06

1. กระจายลงทุนในหุ้น ESG ของไทย 10 ตัว ที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว และมีความยั่งยืนที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนรวมสูงสุด

2. การมีส่วนร่วมอย่างแข็งแกร่ง สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงองค์กรและการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุน เพื่อลดความเสี่ยงด้านความไม่ยั่งยืน และส่งผลต่อผลการดำเนินงานและความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

3. ได้สิทธิประโยชน์สำหรับลดหย่อนภาษีไม่เกิน 30% ของรายได้ทั้งปี สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท โดยระยะเวลาการลงทุน ต้องถือลงทุนเป็นเวลา 8 ปีเต็มนับจากวันที่ซื้อ ซื้อปีไหน ลดหย่อนปีนั้น และไม่บังคับว่าต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี

Advertisements

สรุปรายละเอียดข้อมูลกองทุน B-TOP-THAIESG กองทุนรวมบัวหลวงทศพลไทยเพื่อความยั่งยืน

FS 18 Photo Album B TOP THAIESG 07

กองทุนจะลงทุนในบริษัทจดทะเบียน SET และหรือ MAI ที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET หรือองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต.ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental Social and Governance: ESG) โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration ซึ่งผู้จัดการกองทุนคาดหมายว่าจะให้ผลตอบแทนรวมสูงสุด 10 อันดับแรก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ ในระหว่างที่มีการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในหุ้นของบริษัท 10 อันดับแรก จำนวนหลักทรัพย์ดังกล่าวจะไม่เกิน 12 บริษัท

  • ระดับความเสี่ยง: ระดับ 6 เสี่ยงสูง เหมาะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง เน้นลงทุนระยะยาว เห็นโอกาสเติบโตในหุ้นยั่งยืน และต้องการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม โดยลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน, กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund), กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน, กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ และกองทุนกลุ่ม Equity General
  • เงินลงทุนขั้นต่ำ: ซื้อครั้งแรก 500 บาทและครั้งถัดไป 500 บาท
  • นโยบายการจ่ายปันผล: ไม่จ่าย
  • ค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขาย: ยกเว้น Front-end Fee และยกเว้น Back-end Fee
  • ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน: ไม่มี เพราะเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

ลงทุนเพื่อความยั่งยืน ในธีมหุ้นไทยวิถี ESG กับกองทุน B-TOP-THAIESG

FS 18 Photo Album B TOP THAIESG 08

หากต้องการลงทุนในธีมหุ้นไทยวิถี ESG ที่มีความเชื่อมั่นในการลงทุนในบริษัทไทยที่ให้ผลตอบแทนสูง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ต้องการผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว กระจายการลงทุนในหุ้นไทย และได้สิทธิประโยชน์สำหรับลดหย่อนภาษี

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน B-TOP-THAIESG ได้ที่ www.bblam.co.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-674-6488 กด 8

คำเตือน :
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF RMF และ Thai ESG กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขกองทุน | การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน | กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย


ติดตาม #FinSpace เพิ่มเติมได้ที่

Instagram : https://bit.ly/3N3Yc5X

Advertisements

TikTok : https://bit.ly/3pAovpq

Twitter : https://bit.ly/3Cp68Ll

Blockdit : https://bit.ly/3VM3HJr

Website : http://bit.ly/2lxvlhY

Advertisements

FinSpace

https://www.finspace.co/

"เรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ"

Related post

Advertisements