FinSpace

จุดเริ่มต้น…กว่าจะเป็น CEO FINNOMENA | คนหน้าเงิน EP.017

CEO Finno

พูดคุยสุดพิเศษกับคุณกสิณ สุธรรมมนัส ผู้ร่วมก่อตั้ง FinTech Startup ชื่อดัง #FINNOMENA

จะมาเผยถึงจุดเปลี่ยนสำคัญ แนวคิดเรื่องวางแผนการเงิน จนไปถึงการตั้งเป้าหมายในชีวิต

FinSpace

https://www.finspace.co/

"เรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ"

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *