FinSpace

พ่อแม่มือใหม่อย่าลืม ! ยื่นรับเงินแสนให้ลูกน้อย

10 ยื่นรับเงินแสนให้ลูก web
เงินแสน

พ่อแม่มือใหม่ อย่าลืม !! ยื่นรับเงินแสนให้ลูกน้อย ตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึง 6 ปี โดยในบทความนี้ Finspace รวบรวมมาให้แล้วว่า จะได้รับเงินเท่าไหร่ ? ยื่นยังไง ? และมีเงื่อนไขอะไรบ้าง ? ซึ่งเงินที่จะได้รับมีอยู่ด้วยกัน 2 ส่วน ดังนี้

1. เงินอุดหนุนบุตร

เป็นโครงการของรัฐบาลที่ช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กแรกเกิดไปจนถึง 6 ปี ให้ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยหรือเสี่ยงต่อความยากจน โดยรัฐจะช่วยออกค่าเลี้ยงดูบุตรให้คนละ 600 บาท/เดือน เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย

Advertisements

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน

 • เป็นบิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย (สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี)
 • ผู้ปกครองรับเงินผ่านบัญชีที่ผูกบริการพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน

ยื่นรับสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร

1. หน่วยงานใกล้บ้านลิเคชันเงินเด็ก

 • กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่สำนักงานเขต.
 • เมืองพัทยา ติดต่อได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

โดยมีเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้

 1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) 
 3. สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 4. บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ของผู้ปกครอง
 5. ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ ของสมาชิกในครัวเรือนทุกคนที่ประกอบอาชีพ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท
 6. สำเนาเอกสาร หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะหรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2
 • 2. แอปพลิเคชันเงินเด็ก
 • ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA ก่อน ซึ่งจะต้องมีการพิสูจน์ตัวตนในครั้งแรก ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต
 • ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเด็ก โดยให้แนบเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
  • หลักฐานการรับรองสถานะครัวเรือน
  • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะ หรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2
  • ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของสมาชิกในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยทุกคน กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท

3. เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

 1. เข้าเว็บไซต์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 2. ระบุเลขประจำตัวผู้ลงทะเบียน
 3. ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
 4. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
 5. กดค้นหาข้อมูล

เอกสารที่ต้องใช้รับเงินอุดหนุนบุตร

 1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) 
 3. สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 4. บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ของผู้ปกครอง
 5. ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ ของสมาชิกในครัวเรือนทุกคนที่ประกอบอาชีพ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท
 6. สำเนาเอกสาร หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะหรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

2. เงินสงเคราะห์บุตร

เป็นสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน มาตรา 33 และ มาตรา 39 โดยจะได้รับเป็นเงินช่วยเหลือเด็กเดือนละ 800 บาท จากประกันสังคม และสามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตรได้คราวละไม่เกิน 3 คน

Advertisements

เงื่อนไขการรับสิทธิ์เงินสงเคราะห์บุตร

พ่อหรือแม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 หรือ มาตรา 39 ที่จ่ายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายใน 3 ปี

เอกสารที่ต้องใช้รับเงินสงเคราะห์บุตร

 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)
 2. กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ : สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
 3. กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ : สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่า พร้อมบันทึกแนบท้ายของผู้ประกันตน หรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
 4. กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ให้แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลด้วย
 5. กรณีผู้ประกันตนต่างชาติ ใช้สำเนาบัตรประกันสังคม และสำเนาหนังสือเดือนทาง (passport) หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้
 6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน

สถานที่ยื่นรับลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตร

สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา/ที่สะดวก หรือยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน สอบถามสายด่วน ประกันสังคม โทร. 1506 กด 1

Advertisements

สามารถขอรับเงินสงเคราะห์บุตร และเงินอุดหนุนทั้ง 2 อย่างได้หรือไม่ ?

หากมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข สามารถขอรับได้ทั้ง 2 อย่าง เท่ากับว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,400 บาทต่อเด็ก 1 คน หรือรวม 100,800 บาท

10 ยื่นรับเงินแสนให้ลูก

ติดตามบทความอื่น ๆ อีกมากมายได้ที่ www.finspace.co
ติดตามเรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณก่อนใครได้ที่
Facebook : FinSpace
LINE Official : http://bit.ly/2qL8S48
Twitter : http://bit.ly/2keFfVD
Instagram : http://bit.ly/2ktv2o7
Blockdit : https://bit.ly/37EWqmb

Advertisements

FinSpace

https://www.finspace.co/

"เรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ"

Related post

Advertisements