FinSpace

ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจสำคัญ มีผลอะไรต่อการลงทุน ?

web

#ลงทุนกัน l เคยสงสัยไหมครับว่า ? ตัวบงชี้ต่างๆ ที่เราเห็นกันตามข่าวเศรษฐกิจมันมีความหมายอย่างไร แล้วมันสามารถบอกอะไรกับเราได้บ้างในแง่ของการลงทุน ถ้าเอาตามภาษาง่าย ๆ เลยคือ ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ เป็นเครื่องมือไว้พยากรณ์แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ เพื่อให้นักลงทุนได้วิเคราะห์ และหาโอกาสในการลงทุนได้ในอนาคต

6 ตัวบ่งชี้หรือสัญญาณทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

1. GDP Growth Rate

เป็นดัชนีชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ที่บอกถึงการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศในแต่ละปีว่ามีการเติบโตเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าใหร่

Advertisements

2. อัตราการว่างงาน

ยิ่งน้อยยิ่งดี เพราะคนมีงานทำ แต่ที่สำคัญกว่าตัวเลขที่มากหรือน้อย คือ แนวโน้มการว่างงานนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง

3. เงินเฟ้อ

เป็นตัวเลขที่บอกว่า สินค้าและบริการต่างๆ ราคาแพงขึ้นกี่ % เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ถ้าตัวเลขนี้เป็นบวกแสดงว่าสินค้ามีราคาแพงขึ้น และถ้าตัวเลขติดลบแสดงว่าสินค้ามีราคาลดลง

4. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

การสำรวจความเห็นของผู้บริโภคจากแบบสอบถาม ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง ว่ามีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับมุมมองต่อเศรษฐกิจ มุมมองต่อการบริโภค ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

  • ดัชนี = 50 หมายถึง ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจทรงตัวจากเดือนก่อน
  • ดัชนี > 50 หมายถึง ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจดีขึ้นกว่าเดือนก่อน และมีแนวโน้มที่จะบริโภคมากขึ้น
  • ดัชนี < 50 หมายถึง ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นเชิงลบต่อเศรษฐกิจกว่าเดือนก่อน และมีแนวโน้มที่จะบริโภคน้อยลง

5. ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ

ใช้ประเมินสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีก 3 เดือนข้างหน้า โดยสำรวจความเห็นของผู้ประกอบการจากแบบสอบถาม ไปยังกลุ่มตัวอย่างธุรกิจขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การผลิต คำสั่งซื้อ การลงทุน ต้นทุนการผลิต ผลประกอบการ และการจ้างงาน

  • ดัชนี = 50 หมายถึง ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นทางธุรกิจทรงตัวจากเดือนก่อน
  • ดัชนี > 50 หมายถึง ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นทางธุรกิจดีขึ้นกว่าเดือนก่อน
  • ดัชนี < 50 หมายถึง ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นทางธุรกิจแย่ลงกว่าเดือนก่อน

6. ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน

ใช้ติดตามภาวะและประเมินแนวโน้มการลงทุนของภาคเอกชน ว่ามีการซื้อขายกันมากน้อยแค่ไหน ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค โดยมีองค์ประกอบ 5 รายการ ได้แก่ พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง ปริมาณจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง การนำเข้าสินค้าทุน ปริมาณการจำหน่ายเครื่องจักร/อุปกรณ์ในประเทศ และปริมาณจำหน่ายยานยนต์เพื่อการลงทุน สิ่งเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจในอนาคตจะขยายตัวหรือหดตัวได้ดีในระดับหนึ่ง

ข้อมูลจาก SET ห้องเรียนนักลงทุน
https://member.set.or.th/set/education/knowledgedetail.do?contentId=7517

——————————————–

Advertisements

ติดตาม #FinSpace เพิ่มเติมได้ที่

Instagram : https://bit.ly/3N3Yc5X

Thread : http://bit.ly/44usRBh

TikTok : https://bit.ly/3pAovpq

Twitter : https://bit.ly/3Cp68Ll

Advertisements

Blockdit : https://bit.ly/3VM3HJr

Website : http://bit.ly/2lxvlhY


Advertisements

FinSpace

https://www.finspace.co/

"เรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ"

Related post

Advertisements