FinSpace

ค่าธรรมเนียมกองทุน” เรื่องที่เราต้องรู้ ก่อนตัดสินใจซื้อ

FS ค่าธรรมเนียมกองทุน เรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ 1200x628 1

สิ่งที่เราควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อกองทุนรวมอีกปัจจัยหนึ่ง คือ “ค่าใช้จ่าย” หรือบางคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า “ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวม” ซึ่งเป็นเรื่องที่นักลงทุนไม่ควรละเลย เพราะค่าใช้จ่ายก็เป็นส่วนหนึ่งในการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ของกองทุนรวม และส่งผลกระทบกับผลตอบแทนในระยะยาวด้วยเช่นกัน

Advertisements

ค่าธรรมเนียมกองทุนรวม สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

FS ค่าธรรมเนียมกองทุน เรื่องที่นักลงทุนต้องรู้

1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง

จะเรียกเก็บเมื่อเกิดรายการซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนกองทุนรวม โดยคิดเป็น % ของมูลค่าการซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนในแต่ละครั้ง

  • Front-End Fee คือ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน หรือ ค่าธรรมเนียมเมื่อลูกค้าซื้อกองทุน เช่น ถ้ากองทุนเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 1% เราซื้อกองทุนนี้ 1,000 บาท กองทุนก็จะหักค่าธรรมเนียมส่วนนี้ 10 บาท ทำให้เหมือนว่าเราซื้อกองทุนนี้เพียง 990 บาท
  • Back-End Fee คือ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ ค่าธรรมเนียมเมื่อลูกค้าขายกองทุน เช่น ถ้ากองทุนเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 1% เมื่อเราขายกองทุนนี้ 1,000 บาท กองทุนก็จะหักค่าธรรมเนียมส่วนนี้ 10 บาท ทำให้เราได้เงินคืนเพียง 990 บาท
  • Switching Fee คือ ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะเก็บเมื่อลูกค้าสับเปลี่ยนออกจากกองทุนหนึ่งไปยังอีกกองทุนหนึ่ง
  • Brokerage Fee คือ ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ จะคล้ายกับค่าธรรมเนียมเมื่อซื้อหรือค่าธรรมเนียมเมื่อขายข้างต้น แต่ค่าธรรมเนียมนี้จะรวมอยู่ในสินทรัพย์ของกองทุน เพื่อให้ผู้จัดการกองทุนใช้ชำระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน แต่ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ข้างต้นที่จะถูกเก็บเพื่อเป็นรายได้ของบลจ. จะไม่ถูกนำเข้าไปรวมในสินทรัพย์ของกองทุนรวม

2. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสินทรัพย์ของกองทุนรวม

จะหักจากสินทรัพย์ของกองทุนโดยเฉลี่ยไปทุกวัน ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดในส่วนนี้รวมเรียกว่า ‘ค่าใช้จ่ายรวม (Total Expense Ratio : TER)’ จะคิดเป็น % ของ NAV ต่อปี ดังนั้น NAV ที่เราเห็นจึงเป็น NAV สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายนั่นเอง

  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) หรือค่าจ้างผู้จัดการกองทุนให้มาบริหารพอร์ตของกองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่ทำหน้าดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
  • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) หรือค่าใช้จ่ายระบบงานทะเบียนผู้ถือหน่วย
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปี ค่าส่งเอกสาร ค่าสอบบัญชีกองทุน ค่าส่งเสริมการขาย เป็นต้น

ทั้งนี้ บางทีกองทุนที่ค่าธรรมเนียมต่ำสุดอาจจะไม่ใช่กองทุนที่ดีที่สุด และกองทุนที่ค่าธรรมเนียมแพงสุดก็อาจจะไม่ใช่กองทุนที่ดีที่สุดด้วยเช่นกัน

แม้ว่าค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา NAV และผลตอบแทนในระยะยาว แต่เราก็ไม่ควรตัดสินใจซื้อกองทุนนั้นๆ โดยดูจากปัจจัยค่าธรรมเนียมเพียงอย่างเดียว ดังนั้น เราไม่จำเป็นจะต้องซื้อแต่กองทุนที่มีค่าใช้จ่ายต่ำสุดก็ได้ แนะนำให้เลือกกองทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้คุ้มค่ากับค่าธรรมเนียมดีกว่า

——————————————–

Advertisements

ติดตาม #FinSpace เพิ่มเติมได้ที่

Instagram : https://bit.ly/3N3Yc5X

TikTok : https://bit.ly/3pAovpq

Advertisements

Twitter : https://bit.ly/3Cp68Ll

Blockdit : https://bit.ly/3VM3HJr

Website : http://bit.ly/2lxvlhY


Advertisements

FinSpace

https://www.finspace.co/

"เรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ"

Related post

Advertisements