FinSpace

ไขข้อสงสัยกองทุน SSF ต่างกับ LTF ยังไง

กองทุน SSF

ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่ากองทุน SSF (Super Saving Funds) จะเป็น Tax Fund ตัวใหม่ที่มาแทน LTF ในปี 2563

คำถาม คือ กองทุน SSF คืออะไร ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ และมีอะไรต่างจาก LTF บ้าง ลองมาคลายข้อสงสัยกัน

Advertisements

1. กองทุน SSF ลงทุนในอะไร
กองทุน SSF คือ กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว ซึ่งจะลงทุนในหลักทรัพย์ทุกประเภท อาทิ ตราสารหนี้ กองทุนรวม หุ้นสามัญ ซึ่งจะยืดหยุ่นกว่า LTF ที่ลงทุนได้เฉพาะหุ้นภายในประเทศเท่านั้น

2. กองทุน SSF ลดหย่อนภาษี ได้เท่าไหร่
ให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 30% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท (เมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่นๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท) ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำในการซื้อ และไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี

3. เงื่อนไขการซื้อ-ขาย กองทุน SSF
SSF ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำในการซื้อ และไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี โดยผู้ซื้อต้องถือไม่น้อยกว่า 10 ปีนับจากวันที่ซื้อ

Advertisements

เทียบกับ LTF ที่กำหนดให้ต้องถือ 7 ปีปฏิทิน และต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี

4. เริ่มลดหย่อนภาษีได้ปีไหน
SSF จะสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป แต่เบื้องต้นยังกำหนดให้ประโยชน์ลดหย่อนภาษี 5 ปี (2563-2567) โดยหลังจากนั้นกระทรวงการคลังจะพิจารณาอีกที

Advertisements

ทั้งนี้ กองทุน LTF ยังคงให้สิทธิลดหย่อนภาษีในปี 2562 ซึ่งหลังจากนั้น จะไม่สามารถใช้ได้แล้ว แต่ยังสามารถลงทุนได้เหมือนเดิม

Advertisements

FinSpace

https://www.finspace.co/

"เรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ"

Related post

Advertisements