FinSpace

Tags : กฎ 20 ชั่วโมง

กฎ 10,000 ชั่วโมง vs กฎ 20 ชั่วโมงแรก

ถ้าเราอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเก่งแบบเป็นเลิศในเรื่องใดก็ตาม ให้เราฝึกฝนเรื่องนั้น 10,000 ชั่วโมง แล้วฝันนั้นจะเป็นจริง เป็นคำกล่าวของ Malcolm Gladwell ในหนังสือ Outliers – The Story of Success แต่ก็มีอีกคำพูดหนึ่งที่บอกว่า ถ้าเราอยากที่จะเรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ ๆ เราใช้เวลาแค่ 20 […]Read More