FinSpace

Tags : หุ้นยามเกษียณ

เลือกหุ้นให้ “พ่อแม่” ยามเกษียณ

คำถามสำคัญของคนวัยเกษียณก็คงจะเป็นเรื่องของรายได้และเงินเก็บนั้นจะมีเพียงพอหรือไม่ แน่นอนว่าการมีรายได้ของคนที่เริ่มเกษียณในยุคปัจจุบันเป็นเรื่องที่มีข้อจำกัด เพราะว่าประชากรยุค Baby Boomer ที่ทำงานประจำมาทั้งชีวิตแทบจะไม่ได้มีโอกาสมีช่องทางหารายได้ทางอื่นมากนัก ภาพจะต่างจากเถ้าแก่ที่มีธุรกิจเป็นของตัวเอง ที่อาจจะสามารถสร้างรายได้เรื่อยๆหากธุรกิจไม่เจ๊ง แต่คำว่าเกษียณคงไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากลูกหลานไม่รับช่วงต่อ สำหรับคนวัยเกษียณ ความเสี่ยงหลักของคนกลุ่มนี้น่าจะมีอยู่ด้วยกันเพียง 2 ปัจจัยเท่านั้น คือ สุขภาพและเงินที่เหลือ ค่ารักษาพยาบาลเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับอายุคน ยิ่งอายุมากขึ้นแนวโน้มการเจ็บป่วยยิ่งมากขึ้น ความรุนแรงและความยากในการรักษาก็มากขึ้นเช่นกัน และนอกจากนี้ค่ารักษาพยาบาลก็ยังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี ส่วนเรื่องของจำนวนเงินที่เหลือนั้น […]Read More